Obchodní podmínky

Článek 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1. Tyto obchodní podmínky obstaratele se vztahují na všechny úkony při obstarávání věci (zprostředkování nákupu zboží v zahraničí) pro objednatele (zákazníka) a upravují práva a povinnosti vyplývající pro smluvní strany ze smlouvy o obstarání věci.
 
1.2. Obstaratelem je Václav Kristl, se sídlem Leopoldka 5, PSČ 40778 Velký Šenov, IČ: 02982447 , DIČ: neplátce DPH, zapsán v registru úřadu příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Rumburk od 9.5.2014 (dále jen obstaratel). Kontaktní email pro komunikaci: info@ObchodCina.cz
 
1.3 Objednatelem (zákazníkem) je fyzická, či právnická osoba, která učiní vůči obstaravateli návrh na uzavření smlouvy, tj. provede platnou objednávku způsobem popsaným v článku 3. bod 3.1 těchto obchodních podmínek.
 
1.4 Prodávajícím zboží jsou fyzické, či právnické osoby se sídlem v zahraničí, provozující internetové obchody v zahraničí jako předmět své podnikatelské činnosti.
 
1.5 Objednatel odesláním objednávky obstarateli potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami ObchodCina.cz (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou zveřejněné na webové stránce obstaratele http://ObchodCina.cz/content/3-obchodni-podminky. Objednatel potvrzuje, že s těmito Obchodními podmínkami v celém rozsahu souhlasí a na důkaz tohoto souhlasu odesílá svojí nabídku (objednávku) na uzavření smlouvy o obstarání věci.
 
1.6 Tyto obchodní podmínky jsou nedělitelnou součástí smlouvy o obstarání věci. V případě, že obstaratel a objednatel uzavřou písemnou smlouvu o obstarání věci, ve které si dohodnou podmínky odchylné, bude mít písemné znění smlouvy přednost.
 
1.7 Smluvní vztahy mezi obstaratelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li zákazník spotřebitel ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. V ostatních případech se právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené řídí Obchodním zákoníkem.

1.8 Před učiněním objednávky je zákazník povinen seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tuto skutečnost stvrdit v online systému objednávek obstaratele. Pokud nebude zákazník s „VOP“ souhlasit, není oprávněn učinit objednávku prostřednictvím online nabídky obstaratele.

1.9 Znění obchodních podmínek může obstaratel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY
 
2.1 Předmětem smlouvy o obstarání věci je zastoupení objednatele při objednávce zboží v zahraničí a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „zboží“) obstaratelem pro objednatele, anebo pro jím určenou třetí osobu.  Zboží si objednatel vybere z nabídky obstaratele, která je zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách obstaratele www.ObchodCina.cz (dále jen „služba“). Způsob výběru zboží do nabídky a formu provedení jeho objednávky na základě zmocnění zákazníkem obstaratel považuje za obchodní tajemství a jako takové je nesděluje.

2.3 Pokud je zákazník spotřebitelem, uzavírá obstaratel a zákazník příkazní smlouvu dle § 724 a násl. občanského zákoníku. Pokud zákazník není spotřebitelem, uzavírají obstaratel a zákazník mandátní smlouvu dle § 566 a násl. obchodního zákoníku.
 
2.4 Zboží je obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách služby. Fotografie zboží mohou být pouze ilustrační. U každého zboží je uveden jeho název, krátký popis, údaj o ceně a další doplňující informace. Tiskové chyby a omyly jsou vyhrazeny.
 
2.5 Obstaratel výslovně upozorňuje objednatele, že zboží neprodává a není jeho prodávajícím dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele ani dle občanského zákoníku. Obstaratel není výrobcem ani dovozcem, nebo dodavatelem předmětného zboží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Obstaratel za odměnu jménem objednatele a na jeho účet objednává zboží u prodávajícího a jménem objednatele a na jeho účet hradí prodávajícímu kupní cenu.


Článek 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 V případě, že zákazník (objednatel) projeví zájem o obstarání věci (zprostředkování nákupu zboží v zahraničí) zašle obstarateli návrh na uzavření Smlouvy (objednávku), a to některým z těchto způsobů:
• vložením objednávaného zboží do virtuálního nákupního košíku na internetových stránkách www.ObchodCina.cz a dokončením objednávky;
• zasláním objednávky elektronickou poštou na kontaktní emailovou adresu info@ObchodCina.cz;

3.2 Objednávka dle bodu 3.1 tohoto článku se považuje za závazný návrh na uzavření smlouvy.

3.3 Po dokončení objednávky obdrží objednatel prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu služby a celkovou cenou (odměnou).

3.4 Smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Smlouvy (objednávky) obstaratelem, tj. úhradou 100% ceny (odměny) objednatelem.

3.5 Uzavřením Smlouvy uděluje objednatel obstaravateli plnou moc, aby jménem objednatele a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží, které objednatel vložil do virtuálního nákupního košíku a uhradil za toto zboží prodávajícímu kupní cenu.

3.6 Obstaratel započne s plněním služby jakmile se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno nejpozději do 2 pracovních dnů od úhrady 100% ceny.

3.7 Potvrzením objednávky objednatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky služby a má možnost se s nimi seznámit.

3.8 Obstaratel si vyhrazuje právo zrušit objednávku služby v případě zcela zjevné chyby týkající se ceny, nebo popisů výrobku v katalogu zboží a v případě nedostupnosti zboží u prodávajícího. Obstaratel je povinen ihned po zjištění této skutečnosti vyrozumět objednatele.

3.9 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je obstaratelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 
3.10 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet atd.) pro uskutečnění objednávky služby jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Objednatel si je hradí sám.
 
 
Článek 4. CENA ZA OBSTARÁNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ V ZAHRANIČÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena obstarání věci (zprostředkování nákupu zboží v zahraničí) je uvedená v závazné objednávce a je obstaratelem zveřejněná u každého zboží na internetových stránkách www.ObchodCina.cz. Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží, a odměny za službu obstaratele. Cenu tak tvoří kupní cena zboží (včetně nákladů na dodání) a odměna obstarateli za jeho služby.

4.2 V ceně obstarání jsou zahrnuty všechny náklady, které obstarateli v souvislosti s obstaráním věci vznikly.

4.3 Cena se hradí metodou, která je povolena a uvedena při objednávání v rozhraní služby. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet obstaratele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.

4.4 Doklad o zaplacení - fakturu si může objednatel kdykoli stáhnout z rozhraní svého zákaznického účtu na adrese: http://ObchodCina.cz/historie-objednavek. Na požádání mu bude doklad o zaplacení rovněž zaslán mailem na mailovou adresu uvedenou při registraci.
 
4.5 Obstaratel zákazníka vyrozumívá, že při objednání zboží v zahraničí podléhá dovážené zboží dani z přidané hodnoty a clu, a to v zákonem stanovené výši a v zákonem stanovených případech. Povinnost hradit daň z přidané hodnoty a clo je vázána na cenu doručovaného zboží. V případě změny právní úpravy má přednost zákonná právní úprava před těmito VOP. Clo ani daň z přidané hodnoty nejsou součástí kupní ceny uvedené na webových stránkách obstaratele. Dovoz zboží ze zemí mimo Evropskou unii bez nutnosti platit daň z přidané hodnoty je možný při ceně zboží do 22 Eur. Zboží nad 150 Eur podléhá i clu. Po příletu objednaného zboží do země určení, může být objednatel vyzván k platbě DPH, CLA a poplatku za službu celního deklaranta -  tato problematika je dále vysvětlena na stránce http://ObchodCina.cz/content/6-clo-a-dph. Objednatel se zavazuje přepravní společnosti uhradit z objednaného zboží DPH, CLO a další poplatky spojené s dovozem zboží viz. čl.5 bod 5.5 těchto obchodních podmínek.

4.6 Okamžikem objednání zboží obstaratelem u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je obstaratelův závazek splněn a obstarateli vzniká nárok na odměnu.

4.7 Nabídka zboží k objednání a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na adrese www.ObchodCina.cz.
 
4.8 Obstaratel si vyhrazuje právo na opravu ceny obstarání věci, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí objednatele o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření smlouvy a objednávka bude obstaratelem stornována.
 
 
Článek 5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Obstaratel objednatelem vybrané zboží nedodává a není jeho dovozcem ze země mimo EU. Zboží dodává prodávající a dovozcem je objednatel.
 
5.2 Obstaratel neodpovídá za škody vzniklé přepravou zboží, či ztrátu zásilky přepravní společností. V případě nedoručení zásilky, se obstaratel zavazuje vyjednat s prodávajícím znovu odeslání zásilky na adresu objednatele. Nedoručením se rozumí stav, kdy po provedeném šetření bude zásilka prohlášena jako ztracena vinou přepravní společnosti.
 
5.3 Předpokládaná lhůta přepravy zákazníkem objednaného zboží je 7-25 pracovních dnů u běžné zásilky a 3-10 pracovních dnů u expresní zásilky. Zákazník bere na vědomí, že obstaratel není schopen garantovat termín dodání zboží zákazníkovi. Přepravní lhůty uvedené na webových stránkách obstaratele jsou pouze informační a vycházejí z přepravních lhůt uváděných prodávajícími pro jednotlivé zboží. Objednatel souhlasí s tím, že se dodací lhůta může prodloužit vlivem odesílací pošty, celním úřadem v zahraničí, celním úřadem v ČR/SR a zásahem vyšší moci. Objednatel bere na vědomí, že lhůta přepravy neobsahuje lhůtu pro expedici zboží.

5.4 Odeslání zásilky na adresu objednatele, bude objednateli obstaratelem oznámeno elektronickou poštou. V případě přepravy formou registrované zásilky obdrží objednatel rovněž odkaz pro sledování zásilky. Pokud bude zboží zasláno ve více zásilkách, obdrží objednatel odkaz pro sledování ke každé jednotlivé zásilce. Obstaratel si vyhrazuje právo v případě expresního způsobu přepravy nechat zaslat expresně dražší položky (nad 1800Kč) a ostatní zboží běžnou registrovanou zásilkou, pokud je objednané zboží zasíláno několika prodávajícími ve více zásilkách.

5.5 Objednatel se zavazuje průběžně sledovat stav zásilky dle přiděleného sledovacího čísla, aby se předešlo jejímu nedoručení a vrácení zpět na adresu prodávajícího. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat obstaratele, pokud mu nebude zásilka doručena do 30ti dnů od data odeslání zásilky. Datem odeslání zásilky se rozumí den doručení informačního mailu o odeslání zásilky.

5.6 V případě pozastavení zásilky Celním úřadem, obdrží objednatel požadavek k doložení hodnoty dováženého zboží. Objednatel se zavazuje oznámení převzít a zaslat obstarateli foto správně vyplněné a podepsané plné moci pro Českou poštu (formulář pro plnou moc je k dispozici ke stažení na stránkách služby). U expres zásilek (DHL) se objednatel zavazuje zaslat obstarateli číslo EORI, které si vygeneruje na stránkách Celní správy (https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/eoriadhoc.aspx), případně číslo svého občanského průkazu, kdy číslo EORI za objednatele vygeneruje obstaratel.

5.7 Objednatel bere na vědomí, že pokud nezašle obstarateli dokumenty požadované Celní správou dle čl.5 bod 5.5 těchto obchodních podmínek do 14ti dnů od doručení výzvy na doložení hodnoty dovážené zboží, Celní úřad vrátí zásilku zpět prodejci do zahraničí.
 
5.8 V případě nedoručení zásilky vinou objednatele (chybně, nebo neúplně uvedená dodací adresa, nevyzvednutí zásilky na poště, nepřevzetí zásilky od doručovatele, nereagování na výzvu k doložení hodnoty dováženého zboží, nezájem o stav zásilky), vrátí přepravní společnost zásilku prodejci do zahraničí. Důvody nedoručení zásilky mohou být uvedeny v systému sledování zásilek přepravní společnosti. Objednatel se zavazuje situaci respektovat a bere na vědomí, že vrácení nedoručené zásilky zpět prodejci do Číny může trvat i 2 - 3 kalendářní měsíce, ve vyjimečných případech déle.

5.9 V případě nedoručení zásilky a následném vrácení zásilky na adresu prodejce do zahraničí z důvodů uvedených v čl.5 bod 5.6 a 5.7 těchto obchodních podmínek a následném požadavku objednatele na znovu odeslání zásilky na adresu objednatele, nebo požadavku na vrácení peněz, se objednatel zavazuje uhradit obstarateli manipulační poplatek:
• ve výši 35% z celkové ceny v případě požadavku objednatele na znovu odeslání zboží, horní limit je 450Kč;
• ve výši 40% z celkové ceny v případě požadavku objednatele na vrácení zaplacené ceny na účet uvedený obstaratelem;
Následné znovu odeslání zásilky objednateli bude možné až po vrácení zásilky prodejci. Pokud nebude zásilka doručena ani na druhý opakovaný pokus z důvodů uvedených v čl.5 bod 5.6 a 5.7 těchto obchodních podmínek, obstaratel může požadovat po objednateli manipulační poplatek ve výši až 100% z celkové ceny obstarání věci.

 
Článek 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
6.1 U obstaratele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 občanského zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které obstaratel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných obstaratelem lze kdykoli uplatnit na adrese obstaratele.

6.2 Reklamace a stížnosti objednatele (či jím určené třetí osoby), je možné uplatňovat písemně:
a) v elektronické formě na emailovou na adresu:  info@ObchodCina.cz
b) v listinné podobě na adresu sídla obstaratele.

6.3 Reklamace a stížnosti je potřeba uplatnit okamžitě při vzniku reklamačního důvodu. Pokud to není možné, tak bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku. Objednatel uplatňující reklamaci je povinen uvést číslo objednávky a podrobně popsat nedostatek.
 
6.4 Obstaratel zboží neprodává. Nároky z odpovědnosti za vady výrobku a nesoulad obsahu zásilky nelze uplatňovat u obstaratele. Tyto nároky je možné uplatnit u prodávajícího. Obstaratel zákazníka upozorňuje, že zboží nebude obsahovat návod v českém jazyce. Povinnosti prodávajícího se řídí právem státu, v němž má prodávající své sídlo.

6.5 Obstaratel se zavazuje bezplatně zastupovat objednatele při uplatnění vad výrobku u prodávajícího. Komunikace v angličtině mezi objednatelem a prodávajícím bude bezplatně zajištěna ze strany obstaratele. Obstaratel nenese žádnou odpovědnost za průběh, ani lhůtu vyřízení reklamace.

6.6 Náklady spojené s reklamací hradí zákazník. Po předchozí domluvě může obstaratel náklady, nebo část nákladů spojených s reklamací zboží uhradit na své náklady.

6.7 Záruku na zboží poskytuje prodávající. Minimální záruční doba je 6 měsíců na elektroniku (telefony, tablety apod.) a minimálně 3 měsíce na ostatní spotřební zboží. Prodávajícím může být poskytnuta záruční doba 12 měsíců. Pokud je u některého zboží poskytnuta záruční doba 12 měsíců, pak je tato informace vždy uvedena v popisu objednávaného zboží.
 
6.8 Obstaratel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou vadou objednaného zboží, nebo nesprávnou manipulací se zbožím.
 
6.9 Obstaratel si vyhrazuje právo odmítnout zastupovat objednatele při řešení reklamace s prodávajícím, pokud se objednatel odmítne řídit postupem uvedeným v článku "Jak reklamovat", bod "Postup v případě reklamace" na adrese http://ObchodCina.cz/content/4-reklamace.
 
 
Článek 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
7.1 Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím komunikace na dálku. Zákazník, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv:

    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
    na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
    na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo v loterii

 
7.2 Odstoupením od smlouvy o obstarání věci dle bodu 7.1 tohoto článku, vzniká:
a) Objednateli povinnost vrátit obstarateli objednané zboží a to zároveň s listinou, ze které plyne vůle objednatele odstoupit od smlouvy, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odstoupeni od smlouvy. Zboží musí být obstarateli vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.
b) Obstarateli povinnost vrátit objednateli (při dodržení podmínek stanovených v bodu a)), cenu obstarání věci ve výši 100%, a to nejpozději ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne obdržení platného odstoupení od smlouvy

7.3 Objednatel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká obstarateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je obstaratel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení ceny obstarání věci.

7.4 Obstaratel je oprávněný odstoupit od smlouvy o obstarání věci z těchto důvodů:
a) V případě ukončení poskytování zboží prodávajícím, kdy objednateli byla nabídnuta možnost výběru jiného zboží a ten na takovou výměnu nepřistoupil.
b) V případě, že objednatel nezaplatí cenu obstarání věci ve lhůtě 14 kalendářních dnů od odeslání návrhu na uzavření Smlouvy dle čl.3 bod 3.2 těchto obchodních podmínek.

7.5 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.


Článek 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1 Obstaratel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu obstaratele, a nebudou zveřejněny, poskytnuty nezúčastněné třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

8.2 Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.3 Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

8.4 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů obstaratelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení obstaratele.

8.5 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní služby) uvádět správně a pravdivě.

8.6. Zpracováním osobních údajů objednatele může obstaratel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.8 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k obstarateli odvolat oznámením doručeným obstarateli.

8.9 V případě, že by se Objednatel domníval, že obstaratel, nebo zpracovatel (čl. 8.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat obstaratele, nebo zpracovatele o vysvětlení
- požadovat, aby obstaratel, nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, obstaratel, nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li obstaratel, nebo zpracovatel žádosti, má Objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.10 Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu obstaratel povinen tuto informaci předat. Obstaratel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.11 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení obstaratele na elektronickou adresu objednatele.


Článek 9. UŽIVATELSKÝ ÚČET

9.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce služby může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní služby umožňuje, může objednatel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní služby.

9.2. Při registraci na webové stránce služby a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou obstaratelem považovány za správné.

9.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že obstaratel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

9.4. Obstaratel může kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9.5. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení obstaratele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 
Článek 10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 
 
Článek 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Obstaratel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Platnost změněných obchodních podmínek je ode dne jejich zveřejnění na www.ObchodCina.cz

11.2 Obstaratel je oprávněn k zprostředkování služby na základě živnostenského oprávnění a činnost obstaratele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad.

11.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 
11.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.6.2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Obstaratel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.